Zmluvné podmienky

 

Základné pojmy:
Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť 
 
Langer s.r.o.
Budovateľská 195, 90046 Most pri Bratislave
 
IČO : 47 491 221
DIČ : 202 390 1352
 
alebo
 
T-Comunity s.r.o.
Ipeľská 11, 82107 Bratislava
 
IČO : 46 264 337
DIČ : 202 330 9068
 
 
Zákazníkom sa rozumie registrovaný ale aj neregistrovaný užívateľ stránky jedlo-vs-kalorie.webnode.sk, ktorý má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na jeho stránke. Dodanie tovaru realizujeme osobným odberom v Moste pri Bratislave, alebo donáškou v Bratislave a okolí po telefonickom dohovore na tel. čísle +421 2 32 660 120.
 
Objednávka:
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho výrobku, ktorý chce poslať príjemcovi. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár. Pokiaľ je zákazník registrovaný vyplývajú mu z registrácie nejaké výhody. Pokiaľ zákazník registrovaný nieje tovar môže objednať a objednávku odoslať. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 1 hodiny po objednaní, a to len Emailom a následne aj telefonickým kontaktom na príslušné kontaktné údaje prevádzkovateľa. 
 
Pravidelná donáška:
Ak si zákazník objedná pravidelnú donášku stravy, je akceptovaná len platba vopred za celý mesiac. Rezervácia pravidelnej donášky stravy býva väčšinou na mesiac, prípadne dohodou. Ak si prajete odhlásiť doručenie donášky stravy na konkrátny deň je potrebné tak urobiť deň vopred do 12.hodiny e-mailom na adresu jedlo@naobjednavku.eu a prípadne aj zavolaním na kontakty prevádzkovateľa.
 
Platba:
Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne: 
• osobne v hotovosti pri dodaní tovaru, 0% navýšenie
• osobne stravnými lístkami pri dodaní tovaru (z lístkov sa nevydáva, akceptujeme TicketRestaurant, DOXX, SODEXO GastroPass, Vaša Stravovacia), 5% navýšenie z hodnoty platby stravnými lístkami 
• prevodom z účtu na účet, 0% navýšenie
• osobne platobnou kartou (MASTERCARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, DINERS CLUB, AMEX, JCB) pri dodaní tovaru 2-5% navýšenie z hodnoty platby kartou
• prevodom cez platobný systém PayPal, 5% navýšenie z hodnoty platby
• prevodom cez platobný systém VIAMO, 0% navýšenie
 
Dodacie podmienky:
Preprava tovaru sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok prevádzkovateľa. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene objednaného tovaru, pričom cena nákupu je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie tovaru kedykoľvek počas pracovného dňa, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka. V prípade, že príjemca odmietne prevziať tovar, ktorý si objednal (ak nebola objednávka telefonicky a Emailom zrušená), spoločnosť Langer s.r.o. takéhoto klienta bude evidovať ako nežiadúceho. Takýto klient si v budúcnosti bude môcť objednať tovar už len nabitím si kreditu na svoj účet dopredu bankovým prevodom.
 
Prevádzkovateľ sa zaväzuje: 
Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene 
zabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, 
v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, 
všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie. 
 
Zákazník sa zaväzuje: 
Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa, 
vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia, 
v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód, prijať späť nedoručiteľnú zásielku (ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk príjemcu.
 
Záruka:
Na objednaný tovar poskytuje prevádzkovateľ záruku aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu. Ak nastane situácia, že doručený nákup (tovar) neboli čerstvé alebo bol tovar inak poškodený, kontaktujte prosím zákaznícky servis prevádzkovateľa jedlo@naobjednavku.eu, kde vybavíme prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti.
 
Reklamácie:
Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne u vodiča na tlačive (každý vodič má pri sebe požadované tlačivo) alebo Emailom či telefonickým kontaktom na kontaktné údaje prevádzkovateľa. 
Ak bola zásielka dodaná s oneskorením, bol poškodený obal a podobne, kontaktujte zákaznícky servis prevádzkovateľa jedlo@naobjednavku.eu. V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým,že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.
 
Reklamné informácie:
Prevádzkovateľ Langer s.r.o. bude prostredníctvom Emailu rozposielať zaregistrovaným zákazníkom obchodné informácie. Registráciou každý zákazník túto skutočnosť potvrdzuje a súhlasí s ňou. E-mail bude spĺňať všetky podmienky zákonov Slovenskej republiky a nebude ho možne považovať za nevyžiadaný.
 
Záverečné ustanovenia:
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 
Ochrana osobných údajov:
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ (zákazník) súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov /Zákon o ochrane osobných údajov/.
 
Predaj cez iné platformy:
Ak sa jedná o predaj výrobkov prostrednictvom tretích strán ako napríklad zľavové portáli. Voucher alebo kupón je možné využiť len raz na jednu objednávku. Ak zákazník nevyužije kupón v jeho platnosti alebo si nevyzdvihne objednávku v stanovenej dobe, kupón prepáda a nevzniká nárok na jeho využitie ani preplatenie.
 
Prevádzkovateľ Langer s.r.o. si vyhradzuje právo meniť horeuvedené obchodné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu zákazníka. Je však povinný informovať o zmenách, ktoré sa uskutočnia.
 
Z dôvodu že prevádzkovateľom e-obchodu je aj spoločnosť T-Comunity s.r.o. je potrebné brať na vedomie že popri týchto podmienkach platia aj Obchodné podmienky spoločnosti T-Comunity s.r.o. uvedené na tejto stránke: https://tcomunity-shop.webnode.sk/obchodne-podmienky/
 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa otvorenia e-shopu jedlo-vs-kalorie.webnode.sk a to od 18. septembra 2013.

Kontakt

Jedlo vs. Kalorie

Budovateľská 195
Most pri Bratislave
90046


+421 2 32 660 120